Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Programy všeobecné prevence

Elio nabízí programy pro poslední ročníky mateřských škol, základní a střední školy.

Oblasti

I. stupeň ZŠ (a poslední ročník MŠ)

1. Mravenec
Příběh: Mravenec se nechoval dobře k ostatním. Proč se tak choval? Jaké to bylo, když se s ním už nikdo nechtěl bavit? Dokázali mu ostatní odpustiti?
Téma: vztahy mezi lidmi; vyčlenění; odpuštění;
Cíl: porozumění druhému; prohloubení empatie
2. Mravenčí třída
Příběh: K čemu jsou dobrá pravidla? Co se nám líbí a co ne? Umíme o tom mluvit?
Téma: pravidla, komunikace, vyjádření vlastního názoru
Cíl: Zamyšlení nad fungováním skupiny; vytvoření základních pravidel;
3. Mravenci umí spolupracovat
Příběh: Proč je dobré si pomáhat nebo spolu spolupracovat? Co nám pomáhá a co ne?
Téma: spolupráce; řešení problémů; pravidla
Cíl: utváření dobrých mezilidských vztahů; rozvoj dovedností pro spolupráci; rozvoj dovedností pro řešení složitých situací (konflikty)
4.  Když mravenec nechce
Příběh: Mravenec je přemlouván do něčeho, co nechce. Jak to má říct, aby se s ním ostatní pořád kamarádili?
Téma: přátelství; obhájení svého názoru;
Cíl: rozvoj dovedností pro řešení složitých situací (nácvik odmítání)
5. Když byl mravenec smutný
Příběh: Mravenec byl smutný. Už uměl odmítnout, když mu nabízeli, aby si náladu zlepšil něčím, co se mu nelíbilo. Jaké to je, když jsme smutní? A jaké to je, když jsme veselí? Co můžeme udělat pro to, abychom si náladu zlepšili?
Téma: smutek, špatná nálada, radost, zvládání špatné nálady, zlepšení nálady
Cíl: jak čelit tlaku; jak si zlepšit náladu zdravým způsobem
6. Když mravenci nebylo dobře
Příběh: Mravenec byl unavený a vypil nápoj, po kterém mu nebylo dobře
Téma: z čeho nám není dobře; jaká je správná míra;
Cíl: podpora zdraví
7. Rezavý mravenec
Příběh: Nový mravenec je rezavý. Proč se mu někteří smějí?
Téma: tolerance, předsudky, posmívání
Cíl: respekt odlišností, utváření dobrých mezilidských vztahů
8. Naše mraveniště
Příběh: Co nás mravenci naučili? Co už umíme? Co bychom ještě chtěli zlepšit?
Co se nám na sobě líbí – kdo nás potěšil?
Téma: naše třída
Cíl: uzavření setkávání; upevnění získaných dovedností; reflexe proběhlých setkání; podpora pocitu sounáležitosti

II. stupeň ZŠ a SŠ


O TŘÍDĚ
Téma: poznání se; nastavení pravidel, spolupráce a domluva; sebepoznání – hodnotový žebříček
Rozsah: 3 – 12 VH
PREVENCE ŠIKANY A AGRESIVNÍHO CHOVÁNÍ
Téma: vyčleňování z kolektivu; efektivní komunikace
Rozsah: 3 – 6 VH
PREVENCE ZÁVISLOSTNÍHO CHOVÁNÍ
Téma: legální a nelegální návykové látky
Rozsah: 3 – 9 VH
PREVENCE RIZIKOVÉHO SEXUÁLNÍHO CHOVÁNÍ
Téma: Partnerské vztahy; Budoucnost a životní cíle
Rozsah: 3 – 6 VH
NEBEZPEČÍ INTERNETU A KYBERŠIKANA, VLIV MÉDIÍ
Téma: sociální sítě a internet, reklama, konzumní způsob života,
Rozsah: 3 – 6 VH
PREVENCE RASISMU A XENOFOBIE
Téma: multikulturní výchova, respekt a tolerance k odlišnostem
Rozsah: 3 VH
PREVENCE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY
Téma: zdravý životní styl
Rozsah: 3 VH

Cíle preventivního programu

Mezi cíle našich programů patří podpora zdravého sebevědomí, nácvik a podpora komunikačních dovedností, tolerance a respektu (efektivní komunikace, řešení konfliktů, umění říct „ne“) , podpora pozitivního klimatu ve třídě, zdravého hodnotového žebříčku, žádoucích protidrogových postojů a zdravého životního stylu.

Při programech úzce spolupracujeme s třídním učitelem, metodikem prevence, výchovným poradcem či školním psychologem.

Forma

Programy probíhají ve škole, v rozsahu 2 – 3 vyučovací hodiny (dle zakázky školy). Jednotlivé bloky jsou v odstupu max. 14 dnů až 3 týdny. Celkový rozsah realizace je dán zakázkou školy. Programy zpravidla probíhají v dopoledních hodinách (od 1. VH).

Průběh programu

Před realizací

  • škola zasílá vyplněnou zakázku

  • Elio (dle potřeby) specifikuje se školou zakázku, navrhnou se konkrétní cíle, jež budou program sledovat a naplňovat – probíhají konzultace vedoucího programů prevence, lektorů, zástupce školy, třídního učitele, školního metodika prevence, příp. výchovného poradce a školního psychologa
  • Elio sepíše kontrakt o programu, který společně se zástupcem školy (ředitel) podepíší

Realizace

Před a po každém realizovaném bloku se setkají lektoři a třídní učitel/ka. Lektoři seznámí pedagoga s plánovaným programem, jeho cíli a představou o zapojení pedagoga. Pedagog informuje lektory o stavu ve třídě (chybějící žáci, aktuální situace, jiné události, které by mohly mít na program vliv)

Třída pracuje v kruhovém uspořádání. Ze strany školy je třeba zajistit takové prostory, kde je toto uspořádání možné a kde skupina svými aktivitami nebude rušit okolní třídy.

Hodnocení

Hodnocení se žáky a pedagogem probíhá ústní nebo písemnou formou.
Elio v závěru realizace sepíše závěrečnou zprávu, ve které je sepsán průběh programu, náhled na skupinu a doporučení pro další práci se skupinou.

Další specifikace

program zohledňuje věková specifika třídy, počet žáků ve třídě, žáky se SVP, složení třídy dle pohlaví, národnosti aj.; zaměření programu je upravováno průběžně dle konkrétních potřeb tříd a vychází z úzké spolupráce s třídním učitelem, výchovným poradcem, školním psychologem.

Formy a metody práce

  • zážitková pedagogika, práce s příběhem, společná tvorba, diskusní a komunitní kruhy, rozehřívací hry, zpětná vazba
  • aktivity zaměřené na spolupráci, komunikaci a toleranci, na prohloubení vzájemného poznání a sebepoznání, podporu skupinové identity

Lektoři programu

  • se třídou pracuje stálá lektorská dvojice
  • lektoři splňují podmínky (SŠ vzdělání nebo alespoň započaté VŠ vzdělání v oblasti pedagogiky, psychologie či v dalších humanitních oborech; splněné interní vzdělávání Elio; účast na pravidelných intervizích a supervizích)

Role pedagoga v programu

  • podporuje se aktivní zapojení pedagoga do aktivit
  • lektoři vždy předem sdělí třídnímu učiteli, do kterých aktivit je vhodné se zapojit, na které reagovat

Pomáháme růst.