Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Služby školám

Pro základní a střední školy nabízíme komplexní péči v oblasti preventivního a psychologického působení.

Programy primární prevence rizikového chování

Elio realizuje SPECIFICKOU PRIMÁRNÍ PREVENCI RIZIKOVÉCHO CHOVÁNÍ – VŠEOBECNOU A SELEKTIVNÍ

Specifická: programy jsou zaměřené některé z konkrétních forem rizikového chování.

Snahou je působit cíleně, specificky na informovanost a postoje dětí k danému typu rizikového chování.

Nespecifická: aktivity, které napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje rizikového chování prostřednictvím lepšího využívání volného času.

Např. zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání.

 

VŠEOBECNÁ PREVENCE

Cílová skupina:

  • všichni žáci ZŠ a studenti SŠ
  • pedagogové, rodiče

Cíle programů:

  • předcházení vzniku rizikového chování
  • rozvoj sociálních dovedností
  • získání informací

Programy:

  • vztahy ve třídě
  • prevence šikany a agresivního chování
  • prevence závislostního chování
  • prevence rizikového sexuálního chování
  • nebezpečí internetu, kyberšikana a vliv médií
  • prevence rasismu a xenofobie
  • prevence poruch příjmu potravy

Hodnocení a výstupy:

  • ústní a psané zpětné vazby od účastníků (žáci, pedagogové)
  • závěrečná zpráva z realizace

SELEKTIVNÍ PREVENCE

Cílová skupina:

  • třídní kolektivy s podezřením na konfliktní vztahy

Cíle:

  • zamezení a minimalizace dopadů rizikového chování
  • zaměření: náhled na skupinu; zaměření na pravidla, na řešení konfliktních situací; podpora třídního klimatu a jiné – dle zakázky školy

Programy:

  • pozitivní třídní klima

Hodnocení a výstupy:

  • ústní a psané zpětné vazby od účastníků (žáci, pedagogové)
  • závěrečná zpráva z realizace + konkrétní doporučení, jak se třídou pracovat

 

ADAPTAČNÍ A STMELOVACÍ PROGRAMY

 • jedno – i více denní programy pro stávající i nově vzniklé kolektivy – více zde

SLUŽBY PRO PEDAGOGY A RODIČE

 1. Semináře a vzdělávání pro pedagogické pracovníky
 2. Supervize a kazuistické semináře pro pedagogické pracovníky
 3. Poradenství a diagnostika (poradenství pro děti, pedagogy, rodiče; diagnostika dětí a třídních kolektivů)

Snažíme se, aby školy byly finančně zatíženy co nejméně a naše spolupráce mohla probíhat skrze různé formy dotací, s jejichž získáváním máme bohaté zkušenosti.

Pomáháme růst.