Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

OPPA Být úspěšný

Reg. č.: CZ.2.17/3.1.00/36136
Operační program: Praha – adaptabilita
Prioritní osa OPPA: 3 – Modernizace počátečního vzdělávání
Doba trvání: 07/2013 – 03/2015

Na základně monitoringu potřeb škol se žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), které provedlo naše sdružení v minulém školním roce a v návaznosti na strategické materiály a cíle této oblasti vznikl v rámci dotačního programu OPPA projekt Být úspěšný.

OPPA Aktuality z projektu
OPPA Informace o projektu pro zapojené školy
OPPA Informace pro rodiče a děti

 

 

 

Cíl projektu

Cílem je rozvoj žáků a studentů se SVP na základních a středních školách v oblasti komunikace, sociálních kompetencí a v oblasti orientace na trhu práce.

Touto cestou nabízíme možnost účastnit se projektu všem základním a středním školám Hl. m. Prahy.

V případě zájmu si vyžádejte na adrese metodika projektu magda.novackova@elio.cz přihlášku, kterou vyplněnou zašlete zpět na tuto adresu nejpozději do 6. 9. 2013.
Na základě této přihlášky budete zařazeni do výběrového řízení, které bude probíhat v září tohoto roku.

Základní informace o projektu

Cílová skupina

Hlavní město Praha

  • žáci II. stupně ZŠ
  • studenti SŠ a SOU

Harmonogram

  1. běh – školní rok  2013/2014  (20 podpořených tříd)
  2. běh – školní rok  2014/2015  (20 podpořených tříd)

Aktivity a jejich obsah a rozsah

  1. Výjezd – rozsah: 2,5 dne; cíl: rozvoj sociálních kompetencí a koheze kolektivu
  2. Programy ve škole – rozsah 6 x 3 VH; cíl: viz níže
  3. Individuální konzultace – rozsah: 6 hod/třída; cíl: konzultace odborníka pro žáky, pedagogy, rodiče žáků v prostorách školy či prostorách Elio, o. s. – poradenství v krizových situacích

Programy ve škole, cíl

1. blok:  Komunikační dovednosti a sociální kompetence – rozsah 2 x 3 VH

Cíl
Rozvoj komunikačních dovedností, schopnosti prezentace vlastního názoru, vyjádření zpětné vazby formou konstruktivní kritiky či ocenění, efektivní řešení konfliktů neagresivním a věcným způsobem, umět se vcítit do druhého, podpořit u žáků smysl pro týmovou práci a fair play.

2. blok:  Aktivita zaměřené na konkrétní potřeby žáků se SVP dle zakázky školy –  rozsah 2 x 3 VH

Cíl
Podpora žáků a jejich začlenění do kolektivu a posílení sociálních kompetencí žáků – prevence vyloučení z kolektivu, schopnost respektu a tolerance, vnímání individuálních odlišností žáků mezi sebou a přijímání těchto jevů, přijímání názorů a postojů druhých lidí, prevence intolerance.

3. blok:  Orientace v administrativním prostředí a na trhu práce – rozsah 2 x 3 VH

Cíl
Naučit žáky orientovat se v administrativním prostředí a na trhu práce tak, aby byli schopni si s ohledem na své vlastní schopnosti a dovednosti vybrat budoucí povolání, uspět při výběrovém řízení na pracovní pozici, aj.

Financování

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Náklady školy: 0,- Kč

Náklady na jednu školu hrazené z ESF a státního rozpočtu: 67 326,- Kč

Výstupy z projektu

V rámci prvního běhu bylo zapojeno 10 škol, 27 tříd a 535 žáků a studentů, v druhém běhu bylo zapojeno 12 škol, 24 tříd a 480 žáků a studentů.

Pozitivně žáci a studenti hodnotili praktické nácviky (nácvik pohovoru, prezentační dovednosti, relaxace, práce se stresem apod.) a stmelení kolektivu. Dále sebepoznání, přiblížení k lidem ve třídě, se kterými by tolik nemluvili, spolupráce s ostatními, aj.
Pedagogové zpravidla program hodnotili pozitivně – zejména co se týká stmelení skupin.

V hodnocení lektorů zaznívalo nejčastěji: bavilo mě to; Naučila jsem se více pracovat s dynamikou skupiny (různé situace mě přivedly k různým technikám); Do celého projetu jsem mohla přinášet kus sebe a svých zkušeností a mohla jsem si z toho brát nové věci (práce se skupinou – intenzivní dlouhodobý projekt). To mě na tom bavilo hodně.; Projekt mě bavil, odnáším si moc zážitků, inspirace; V projektu se mi líbilo sebepoznání u žáků, hledání svých silných stránek, zájmů, apod. a to mi přišlo, že je právě „to“ Být úspěšný – poznám, co mi jde, v čem jsem dobrý a tou cestou se vydám.; Líbilo se mi, že kladně hodnotili i SMART a Life Dynamic.

Zájemci o projekt si mohou stáhnout zdarma metodiku projektu a pracovní listy.

Realizace projektu

Metodik projektu: Mgr. Magda Nováčková, magda.novackova@elio.cz, 775 545 012

Koordinátorka projektu: Mgr. Jana Kohnová, jana.kohnova@elio.cz, 773 125 255

Finanční manažerka projektu: Ing. Iva Barešová, iva.baresova@elio.cz, 777 825 285

Pomáháme růst.