Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Zdravé město Praha

Od roku 2006 je Elio, o. s. každoročně realizátorem programů specifické primární prevence rizikového chování dětí a mládeže financovaných Magistrátem hlavního města Praha prostřednictvím dotačního programu ZDRAVÉ MĚSTO PRAHA.

V letošním roce realizujeme tyto programy pro 9 základních a středních škol v Praze, celkem pro 9 tříd I. stupně a 34 tříd II. stupně základních škol a 9 tříd středních škol.

Školám žádající o spolupráci s naším sdružením rádi pomůžeme s přípravou žádostí v rámci dotačního řízení Zdravé město Praha 2015.

Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte nás na e-mailu dana.bakulova@elio.cz.

Aktivity projektu

Každý rok Elio realizuje pro jednotlivé školy a třídy programy ve formě:

 1. třídenní adaptační výjezdy
 2. navazující bloky programů (příp. samotné bloky programů přímo ve škole)

1.   Preventivní programy pro třídní kolektivy

Primární prevence je soubor intervencí, jejichž cílem je zamezit či snížit výskyt a šíření rizikového chování u osob, kde se ještě rizikové chování nevyskytlo.

Prevenci rizikového chování zakládáme na rozvoji osobnosti a budování kvalitních vztahů ve třídách a zaměřujeme se na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na rozvoj pozitivního sociálního chování, psychosociálních dovedností a na zvládání zátěžových situací.

2.   Adaptační výjezd mimo školu

Adaptační výjezd je program pro nově vzniklé třídní kolektivy, např. pro nově sloučené třídy nebo pro první ročníky SŠ všech typů.

Systematická práce s cílovou skupinou realizovaná mimo běžné prostředí. Práce je založena na principech interaktivy, na práci se skupinou a její dynamikou, zaměřené na sebepoznávání a zlepšování vztahů ve třídě.

Oblasti a témata programů

 • Interpersonální agresivní chování (agrese, šikana, kyberšikana, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie)
 • Delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům (vandalismus, krádeže, sprejerství aj. trestné činy)
 • Záškoláctví a neplnění školních povinností
 • Závislostní chování (užívání všech návykových látek, netolismus, gambling)
 • Rizikové sportovní aktivity a rizikové chování v dopravě
 • Spektrum poruch příjmu potravy
 • Negativní působení sekt
 • Sexuální rizikové chování

Program klade důraz na

 • prožitek a interaktivitu – zapojení všech účastníků (program probíhá v komunitním kruhu)
 • rozvoj kompetencí vedoucích k zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí a chování
 • rozvoji kompetencí pomáhajících k řešení obtížných životních situací
 • dlouhodobé a navazující programy ve spojení s preventivní strategií školy

Fáze realizace programu

1.   Přípravná fáze

 • škola vyplní zakázku programu, dle které je vybrána lektorská dvojice, nastaven rozsah, obsah a formy, tak aby byl program přesně „na míru“

2.   Vlastní realizace

 • realizace programu probíhá v prostorách škol, nebo dle domluvy v prostorách Elio či v externích zařízeních
 • v průběhu realizace je program konzultován s třídním učitelem či metodikem prevence a upravová dle potřeb cílové skupiny
 • rozsah programu je stanoven dle potřeb a možností školy (běžně 3 – 5 setkání / pololetí v rozsahu 2 – 3 VH / setkání)
 • cíle a obsahy jednotlivých bloků (příklad 5-ti setkání):
 1. 1. blok                 mapování a diagnostika třídy, rozkrytí vztahů, motivace žáků
 2. 2. – 4. blok          zaměření na konkrétní téma prevence
 3. 5. blok                 uzavření programu, upevnění získaného, zpětné vazby

3.   Evaluace a uzavření programu

 • po ukončení přímé realizace je lektory vyplněn evaluační dotazník a závěrečná hodnotící zpráva, v rámci které škola získá náhled na skupinu ze strany Elio, o. s. a doporučení do budoucna

Lektoři programů

Se třídou pracuje lektorská dvojice ve složení pedagog-psycholog, která komunikuje na bázi partnerského provázejícího přístupu (stanovení jasných hranic, přirozené důsledky).

Naši lektoři mají VŠ vzdělání humanitního směru (psychologie, pedagogika), kontinuálně se dále vzdělávají v oboru, mají dostatečné zkušenosti s prací s dětmi a mládeží. Zároveň se účastní pravidelných týmových intervizí a supervize.

Cena

350,- / lektor / hodina + náklady na materiál a dopravu

Aktuální informace ohledně dotačního programu Zdravé město Praha naleznete zde.

Více informací o možnostech realizace programů primární prevence rizikového chování Vám rádi poskytneme na adrese dana.bakulova@elio.cz nebo na tel. 775 545 003.

Pomáháme růst.