Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Projekty podpořené MHMP

Trénink poradenských a terapeutických dovedností školních psychologů a speciálních pedagogů Life Dynamic

  Reg. č.: DOT/61/01/008450/2017
  Financováno z grantu hlavního města Prahy pro rok 2017
  Doba trvání: 01/2017 – 12/2017

  Cíl projektu:

  Hlavním cílem projektu bylo poskytnout pedagogickým pracovníkům potřebné znalosti a dovednosti při práci se žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Vzdělávací program si kladl za cíl poskytnout pedagogům, pedagogicko-psychologickým pracovníkům základní znalosti a dovednosti pro vykonávání samostatné individuální či skupinové poradenské nebo terapeutické (pokud mu tuto práci umožňuje další akademické vzdělání) práci s kolektivem či jedincem. Domníváme se, že mít tyto dovednosti je velice důležité při práci se žáky a studenty se speciálně vzdělávacími potřebami, jelikož výše zmíněné skupiny se leckdy v rámci svého postavení na škole (školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence, ale i třeba třídní učitel) dostávají do poradenské či terapeuticky vymezené situace a je třeba klientům (dětem, rodičům i kolegům) umět poskytnout potřebnou adekvátní a přírůstovou reakci, která umožní další rozvoj jedince či třídy.

  Zároveň se domníváme, že nejlepším způsobem, jak tyto dovednosti získat, je kontinuální sebezkušenostní práce s možností zpětné vazby. Jedině zralý a osobnostně rozvinutý jedinec je schopen podávat adekvátní informace, reagovat přiměřeně pro danou situaci a pomoci druhým v jejich vlastním rozvoji.

  Dalším cílem projektu bylo poskytnout informace o pedagogických a psychologických aspektech a nejnovějších trendech v těchto oblastech a zároveň dovednosti potřebné k samostatné přípravě, realizaci a evaluaci pedagogické práce.

  Základní informace o projektu:

  Cílová skupina:

  pedagogičtí pracovníci a další odborní pracovníci ve školách a školských zařízeních na území hlavního města Prahy, konkrétně učitelé speciálních škol, speciální pedagogové, školní psychologové

  Realizace:

  04/2017- 12/2017

  Forma:

  Vzdělávací program bude probíhat kombinovanou teoreticko-praktickou výukou. V prvních blocích jednotlivých setkání byli účastníci seznámeni s teoretickým základem k dané problematice a v dalších blocích si tyto vědomosti rozšiřovali, prohlubovali a doplňovali praktickým nácvikem ve skupině účastníků.
  V programu byli použity běžné pedagogické prostředky, setkání budou realizována formou přednášek, praktických činností a nácviků. V kurzu byly použity interaktivní pomůcky.

  Metody využívané v práci s cílovou skupinou:

  Přednášky, besedy, řízené diskuse, komunitní kruh, brainstorming k danému tématu, nácvik dovedností (řešení konfliktů, umět říci „ne“, prezentační dovednosti, efektivní komunikace), techniky hraní rolí, skupinová tématická práce (nácvik spolupráce, modelové situace), techniky zvládání psychického a fyzického stresu (základy relaxace), arteterapeutické techniky.

  Struktura projektu, hodinová dotace:

  200 hodin celkem (100 hodin sebezkušenost, 65 hodin nácviku dovedností a 35 hodin teorie). Kurz bude rozdělen do 8 dvoudenních seminářů. V rámci jednotlivých seminářů projdou účastníci 8 oblastí- viz témata vzdělávacího programu. Součástí vzdělávacího programu je i 20 hodin skupinové praktické přípravy – rozbor kasuistik, metodická podpora skupině týkající se práce se žáky, rodiči, klienty a 30 hodin individuální praktické přípravy – metodická podpora rozvoje uvědomění.

  Velikost cílové skupiny: 15 účastníků

  Dílčí cíle:

  – Formou práce se skupinovou dynamikou umožnit každému účastníkovi rozvinutí uvědomění sebe sama a dát mu možnost nalézt vlastní osobní i profesní pohodu a polohu.
  – Podporovat vhodné postoje a normy chování omezující výskyt nechtěných jevů v životě.
  – Umět správně a efektivně pracovat s motivací svou i ostatních.
  – Umět na základní úrovni vést poradenský či terapeutický kontakt.
  – Posílit skupinovými aktivitami sebejistotu, sebevědomí absolventa
  – Umět pomoci vytvořit zdravé jádro kolektivu pomocí intenzivních prožitkových aktivit.
  – Znát zásady efektivní komunikace a mít dovednost předcházet konfliktům a konstruktivně je řešit.
  – Prevence syndromu vyhoření.

  Obsah vzdělávacího kurzu, témata výuky:

  Kurz přinesl teoretické seznámení a praktickou zkušenost s moderními psychoterapeutickými přístupy (gestalt terapie, hlubinná a imaginativní psychologie, KBT, racionálně-emoční psychoterapie, terapie realitou, logoterapie, dramaterapie, zenbuddhismus) a konceptem Life Dynamic, což je integrativní koncept rozvoje jednotlivce a týmu.

  Nabízí možnosti uvědomění a poznání vlivů vlastní historie na současný život, zážitek individuálního i skupinového procesu osobního růstu, rozvoj dovedností komunikace, zvládání krizových situací, práce s jednotlivci a týmy cestou kontinuální sebezkušenosti a seberozvoje.

  Koncept Life Dynamic- jedná se o analýzu vztahu k sobě, původní rodině, problematika partnerství a vlastní rodiny, usazení v pracovní sféře a využití volného času. Dále se věnujeme sociální síti každého jedince. Každý jedinec si na základě teoretického konceptu a vlastní zkušenosti zvyšuje uvědomění o současném stavu. Dále využívá různé techniky pro nastavení si akčního plánu a cílů rozvoje, podpořené technikami z NLP, pozitivních afirmací a transformace mysli pomocí pozitivních afirmací a vizualizací. Ideomotorický trénink. Získané zkušenosti může absolvent aplikovat ve své profesi pedagoga, speciálního pedagoga a psychologa.

  Program kladl důraz na přenositelnost témat do oblasti práce se žáky a studenty se SVP.

  1. Úvodní setkání, Vztah sám k sobě
  2. Vztah k současné rodině, partnerské vztahy
  3. Vztah k původní rodině, odkaz rodiny
  4. Vzdělání, práce, kariéra
  5. Přátelství, volný čas, sociální sítě, spiritualita
  6. Motivace, krize, řešení krizových situací, impas. Role poradce/terapeuta
  7. Kontakt s klientem od začátku do konce
  8. Závěrečná prezentace

  Financování:

  Projekt byl téměř celý financován z grantu Magistrátu hlavního města Praha.

  Personální zajištění projektu:

  Vzdělávací kurz vedli lektoři, pedagogové, psychologové, terapeuti s dlouholetou praxí v oblasti práce s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s poradenstvím a terapií. Jejich práce byla metodicky vedena, konzultována a supervidována odborným garantem projektu a externím supervizorem.

  Místo realizace projektu:

  Elio, z.s., školící místnost, Vršovické náměstí 2/111, Praha 10

Pomáháme růst.