Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

„Moje budoucnost začíná teď“

Projekt je určen pro základní a střední školy se sídlem v Libereckém, Ústeckém, Jihomoravském, Jihočeském, Plzeňském, Olomouckém, Zlínském, Královéhradeckém, Pardubickém, Moravskoslezském, Karlovarském, Středočeském kraji nebo na Vysočině zaměřený na podporu a rozvoj pedagogických pracovníků.

Projekt bude finančně podpořen z OP VVV, prioritní osy 3, oblasti podpory 02 1 012-Gramotnost se zaměřením na utváření Center kolegiální podpory, v oblasti Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování na ZŠ, SŠ.

Plánovaný začátek realizace je září 2016.

Uzavírka zájemců o zapojení do projektu –  patek 11.3.20016 16:00 hod 

Tento projekt vychází z  našeho monitoringu neustále rostoucích potřeb škol vzdělávat své pedagogy a snažit se o jejich rozvoj v uvedených oblastech a díky výzvě MŠMT nyní nabízíme možnost zapojit se i Vaší škole.
Účast v tomto projektu pro Vás v průběhu tří let bezplatně zajistí:

Pravidelné setkávání pro vybrané pedagogické pracovníky, předávání zkušeností mezi sebou, rozvoj znalostí a zkušeností.

Zaměření:

interaktivní setkávání a předávání zkušeností s kolegy z jiných zařízení, škol a neziskových organizací v oboru zaměřené na rozšiřování a prohlubování dovedností při realizaci speciálních rozvojových programů práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich začleňování do hlavního vzdělávacího proudu, zařazení sociálně znevýhodněných dětí do běžného fungování tříd, rozvoj silných stránek a jejich použití pro učení a život.

 Struktura projektu:

každý rok se můžou aktivně zapojit 2-3 pedagogové Vaší školy, postupně za 3 roky se pokusíme zapojit 30-50 % pedagogů školy, při větším zájmu můžeme i více.

Rozsah: 

  • 5 setkání  v průběhu celého roku, z toho 2 setkání na půdě školy (jedné ze škol Vašeho kraje) jako centra kolegiální podpory (téma: předávání zkušeností pedagogů z oblasti sociální a občanské gramotnosti, etické výchovy, pozitivní psychologie apod.), 3 setkání na půdě školy nebo v prostorách Elio z.s. jako odborné interaktivní semináře vedené psychology, pedagogy, zkušenými lektory z oblasti (témata budou zaměřena na osobnostní rozvoj, posílení silných stránek, použity budou myšlenkové mapy, metoda zážitkové pedagogiky atd. a přizpůsobena aktuálním požadavkům).
  • Jednou za rok uspořádá Elio z.s. výjezdní akci pro pedagogy z center kolegiální podpory s cílem vzájemné podpory pedagogů, předávání zkušeností a prohloubení  dovednosti a znalostí z oblasti práce s dětmi s SVP
  • Jednou za rok uspořádáme Den pro všechny – konferenci, na které budou moci pedagogové vystoupit se svým příspěvkem týkajícím se dané problematiky, hosty konference budou další odborníci věnující se problematice práce s dětmi se SVP oboru- pedagogové, psychologové.
  • Projekt nabídne zapojeným školám 5x – 10x ročně konzultaci či setkání se supervizorem pro užší kolektiv školy (vedení, školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence, popř. pedagogové nebo asistenti, kteří přímo pracují s dětmi se speciálními potřebami) a následně také může uspořádat dobrovolné setkání pro celý kolektiv pedagogů formou individuálních kazuistik a jejich rozborů.
  • Pedagogové i vedení školy budou mít navíc možnost osobních nebo skype konzultací se supervizorem nebo s psychologem. Supervizory projektu jsou Mgr. Milan Černý – pedagog, supervizor, kouč, ředitel MŠ a ZŠ spec. Diakonie ČCE a Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík  – psycholog, terapeut, pedagog, kouč, supervizor a ředitel Elio z.s.(Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu. Slovo supervize může vyvolávat představu jakési vyšší kontroly, hodnocení. V koncepci integrativní supervize Českého institutu pro supervizi však supervizí rozumíme bezpečnou, laskavou a obohacující zkušenost. Supervizor má být průvodcem, který pomáhá jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací.)

Setkávání pedagogy, organizaci projektu zařídí a domluví vždy pracovníci Elio z.s., zkušení psychologové, pedagogové a odborníci v dané oblasti.

Pokud máte zájem o bezplatné zapojení do projektu, zašlete nám obratem potvrzení o účasti s vyplněním kontaktních údajů školy (stačí emailem, nejpozději však do 11. 3. 2016). Počty pedagogů, které předběžně plánujete do projektu zapojit, stačí uvést, až po schválení projektu. O schválení projektové žádosti a dalších koordinačních postupech Vás budeme včas informovat. Vaše dotazy a připomínky rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech.

Mgr. Jana Kusynová

kontaktní osoba, metodik, koordinátor projektů

Tel.: +420 775 545 012

E-mail: jana.kusynova@elio.cz

Pomáháme růst.