Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

„LIFE DYNAMIC“ do škol

V rámci grantu celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok  2017 jsme otevřeli Trénink poradenských a terapeutických dovedností  „Life Dynamic“ do škol. 

Projekt je určen zejména pro pedagogy, speciální pedagogy a školní psychology a je pro ně zdarma! 

CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům potřebné znalosti a dovednosti při práci se žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávací program si klade za cíl poskytnout pedagogům a pedagogicko-psychologickým pracovníkům základní znalosti a dovednosti pro vykonávání samostatné individuální či skupinové poradenské práce s kolektivem či jedincem. Domníváme se, že mít tyto dovednosti je velice důležité při práci se žáky a studenty všeobecně, speciálně pak při práci žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, jelikož výše zmíněné skupiny se leckdy v rámci svého postavení na škole (školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence, ale i třeba třídní učitel) dostávají do náročnějších situací a je třeba klientům (dětem, rodičům i kolegům) umět poskytnout potřebnou a adekvátní reakci, která umožní další rozvoj jedince či třídy.

Účastníci se mimo jiné naučí podporovat vhodné postoje a normy chování, omezující výskyt nechtěných jevů v životě, správně a efektivně pracovat s motivací svou i ostatních, umět pomoci vytvořit zdravé jádro kolektivu pomocí intenzivních prožitkových aktivit, znát zásady efektivní komunikace a mít dovednost předcházet konfliktům a konstruktivně je řešit. Kurz se věnuje rovněž prevenci syndromu vyhoření.

PRŮBĚH A MÍSTO KONÁNÍ

Program probíhá kombinovanou teoreticko-praktickou formou v prostorách Elia z.s., na adrese Vršovické náměstí 2/111, Praha 10. Počet účastníků je omezen na maximálně 15 osob. Rozsah 150 hodin je rozvržen do osmi dvoudenních setkání.

První setkání 24. – 25.4.2017 od 9 – 16hod.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.

V případě zájmu je možné na vlastní náklady absolvovat navíc 20 hodin skupinové praktické přípravy – rozbor kasuistik, metodická podpora skupině týkající se práce se žáky, rodiči, klienty a 30 hodin individuální praktické přípravy – metodická podpora rozvoje uvědomění; v takovém případě účastník obdrží certifikát akreditovaný MŠMT v rámci DVPP.

 

 

Pomáháme růst.